ระบบทะเบียนกลาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

( สำหรับนักศึกษา )


 
  Username & ชื่อผู้ใช้
  
  Password & รหัสผ่าน
   
   
  

แจ้งเตือน

*ให้นักศึกษารักษา Username และ Password ให้ดีเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลตัวนักศึกษาเอง

ติดต่อสอบถามค่าเล่าเรียน

หากติดปัญหาการเข้าระบบให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน แต่ละพื้นที่พร้อมกับบัตรนักศึกษา


ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น